• Obywatelskie wysłuchanie publiczne

  w sprawie poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

 • O wysłuchaniu

  Dlaczego zorganizowaliśmy Obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  W Parlamencie trwają prace nad poselskim projektem Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001). Ustawa ta ma znaczenie ustrojowe. Jeśli wejdzie w życie, wprowadzi wiele bardzo znaczących zmian w procedurach i zasadach dotyczących wyborów samorządowych, a także w relacjach między władzami samorządowymi i obywatelami.

   

  Prace nad projektem toczą się w niezwykle szybkim tempie. Wnioskodawcy nie stworzyli przestrzeni na wysłuchanie opinii licznych środowisk, których dotyczą rozwiązania w proponowanej ustawie. Podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego zgłoszono formalne wnioski o zorganizowanie w Sejmie wysłuchania publicznego. Jednak wszystkie one, z niezrozumiałych powodów, zostały jednak odrzucone. W konsekwencji, ani wnioskodawcy, ani szersza opinia publiczna nie będą mieli okazji do dogłębnego zapoznania się z poglądami tak zwolenników, jak przeciwników proponowanych rozwiązań. Uważamy to nie tylko za stratę, ale też naruszenie dobrych zwyczajów dotyczących wpływu obywateli na ważne rozstrzygnięcia w sferze publicznej. Bolesnym paradoksem jest w tej sytuacji to, że w samej nazwie projektu ustawy mowa jest o zwiększeniu udziału obywateli.

   

  Mimo braku konsultacji, wiele instytucji przygotowało swoje stanowiska w sprawie wyżej wymienionego projektu. Chcieliśmy więc stworzyć przestrzeń, by zarówno te, jak i inne opinie pochodzące od zainteresowanych osób i instytucji, zaistniały publicznie. By miały szansę zostać zaprezentowanie i usłyszane przez rządzących i przez szeroką opinię publiczną.

   

  9 grudnia 2017 r. zorganizowaliśmy więc Obywatelskie wysłuchanie publiczne. Odbyło się ono na neutralnym terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  Kardynalną zasadą wysłuchania publicznego jest danie równych szans wypowiedzi zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom proponowanych rozwiązań. Wszystkie zebrane w jego trakcie opinie zostaną spisane i przekazane parlamentarzystom i przedstawicielom rządu, Kancelarii Prezydenta RP oraz udostępnione opinii publicznej. Mamy nadzieję, że zgłoszone podczas wysłuchania stanowiska będą ważnym głosem w trakcie trwającego procesu legislacyjnego

   

  Organizatorami Obywatelskiego wysłuchania publicznego były instytucje spoza rządu i spoza polityki, rozumianej jako ugrupowania partyjne. Różnimy się w ocenie poszczególnych rozwiązań, ale to co nas połączyło, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji. Wierzymy, że właśnie w taki sposób powinny się kształtować ważne rozstrzygnięcia dotyczące polityk publicznych i stanowionego w Polsce prawa.

   

  To było już trzecie Obywatelskie wysłuchanie publiczne. Organizując je chcieliśmy też skłonić decydentów do przyjęcia i stosowania tej formuły rozmowy ze społeczeństwem. Jeśli jednak nie będą tego czynić, wierzymy, że nadal będą to robić sami obywatele i tworzone przez nich organizacje i instytucje. Ci obywatele, którzy wierzą, że mają prawo zgłaszać opinie w sprawach ich dotyczących i domagać się wysłuchania od tych, którzy w demokratycznych wyborach zdobyli mandat, by rządzić.

  broken image

  Czym jest Obywatelskie wysłuchanie publiczne?

  Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. Najczęściej organizatorem wysłuchania jest instytucja proponująca dane rozwiązanie (np. władze wykonawcze) lub instytucja odpowiedzialna za jego uchwalenie (zgodnie z Regulaminami Sejmu i Senatu mogą je organizować obydwie Izby Parlamentu).
   

  Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie. Przymiotnik publiczne oznacza, że mogą w tym przedsięwzięciu brać udział (jako mówcy i słuchacze) wszyscy, którzy wyrażą takie życzenie i którzy zaakceptują reguły zawarte w regulaminie wysłuchania. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Wysłuchanie zapobiegać ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

   

  Wysłuchanie - jak sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika czy budowanie konsensusu między uczestnikami. Uczestnicy mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana. Idzie o to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim uczestnikom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem mu przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł.

   

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne, które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, czyni zadość wszystkim kanonicznym regułom wysłuchania publicznego (przebiegać będzie zgodnie z zapisami Regulaminu) i może być traktowane jako wzór dla kolejnych przedsięwzięć tego rodzaju, które, jak wierzymy, będą jednak prowadzone przez Rząd i Parlament. Tym, co stanowi różnicę w stosunku do klasycznego wysłuchania publicznego (i stąd nazywamy je obywatelskim) jest to, że niestety nie będzie ono organizowane przez instytucje, które w klasycznym modelu powinny je prowadzić. Z niezrozumiałych powodów tym razem zaniechały one tego i właśnie dlatego (i ze względu na wagę sprawy) zdecydowaliśmy się, by je zorganizować samodzielnie (podobnie jak wysłuchania w sprawie tzw. ustawy o sześciolatkach i tzw. ustawy antyterrorystycznej), zapraszając na nie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rządu i Kancelarii Prezydenta RP.

   

  fot. na głównej stronie: Wojtek Radwański

  Organizację Obywatelskiego wysłuchania publicznego wspiera Fundusz Obywatelski

  broken image
 • Program

  Obywatelskie wysłuchanie publiczne odbyło się 9 grudnia w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła je prof. dr hab. Anna Giza, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

   

  Wysłuchanie miało następujący przebieg:
   

  10.30-10.35

  Rozpoczęcie wysłuchania i przywitanie uczestników - prof. Anna Giza

   

  10.35-10.45

  Wyjaśnienie celu i kontekstu wysłuchania oraz najważniejszych zasad - Jan Jakub Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia")

   

  10.45-11.00

  Przedstawienie założeń projektu ustawy - Marcin Horała, Poseł na Sejm RP

   

  11.00-12.40

  Przedstawienie opinii instytucji i ekspertów, którzy wcześniej wystosowali pisemne stanowiska, listy i opinie w sprawie projektu ustawy

  Jarosław Flis, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Jacek Haman, zespół ekspertów przy Fundacji im. Stefana Batorego

  Agata Dąmbska, Forum Od-nowa

  Radosław Puśko, Kongres Ruchów Miejskich i Instytut Działań Miejskich

  Krzysztof Lorentz, Państwowa Komisja Wyborcza - Krajowe Biuro Wyborcze

  Patryk Hałaczkiewicz, Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" im. Prof. Jerzego Przystawy

  Andrzej Porawski, Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

  Tomasz Fijołek, Unia Metropolii Polskich

  Piotr Drygała, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

  Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Wójt Gminy Terespol

  Marek Wójcik, Związek Miast Polskich

  Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich

  Bogdan Ciepielewski, Związek Województw RP

  [Wystąpienia odbyły się w kolejności alfabetycznej wg nazwy instytucji; maksymalny czas wypowiedzi w tej części: 7 minut]

   

  12.40-13.00

  Przerwa

   

  13.00-16.00

  Prezentacja opinii 27 osób - przedstawicieli instytucji, ekspertów i osób prywatnych, które zgłosiły się zgodnie z Regulaminem do zabrania głosu

  [w podziale na 3 bloki tematyczne, w losowej kolejności zabierania głosu, maksymalny czas wypowiedzi w tej części: 4 minuty]

   

  Po zakończeniu tych wypowiedzi był jeszcze czas na spontanicznie, krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników/uczestniczek.

 • Uczestnicy

  Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego - zarówno osób zabierających głos w jego trakcie, jak i obserwatorów.

   

  Poniższa lista zawiera imiona i nazwiska osób, które zgłosiły się do udziału w Wysłuchaniu. Z powodów losowych, nie wszyscy ostatecznie dotarli na wydarzenie.

 • Projekt ustawy oraz opinie społeczne dotyczące proponowanych zmian

  Projekt ustawy

  1. Druk nr 2001 (z 10.11.2017 r.)
   Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wraz z uzasadnieniem.

  Opinie i stanowiska dotyczące projektu ustawy


  1. Stanowisko Biura Analiz Sejmowych (14.10.2017 r.) >>
  2. Uwagi dr Jarosława Flisa, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego >>
  3. Stanowisko think tanku Forum Od-nowa (13.11.2017 r.) >>
  4. Uwagi Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów (7.12.2017 r.) >>
  5. Stanowisko ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego (23.11.2017 r.)  >>
  6. Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego (27.11.2017 r.) >>
  7. Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej (22.11.2017 r.) >>
  8. Uwagi Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów (21.11.2017 r.) >> oraz >>
  9. Komentarz Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (23.11.2017 r.) >>
  10. Stanowisko i opinia Rzecznika Praw Obywatelskich (22.11.2017 r.) >>
  11. Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (29.11.2017 r.) >>
  12. Uwagi Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej >>
  13. Uwagi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Departamentu Spraw Społecznych) (5.12.2017 r.) >>
  14. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego >> (od str. 21 do 25 pliku)
  15. Stanowisko Zarządu Województwa Mazowieckiego (22.11.2017 r.) >>
  16. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego >> (od str. 7 do 13 pliku)
  17. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego >> (od str. 14 do 20 pliku)
  18. Opinia Województwa Łódzkiego >>
  19. Uwagi Województwa Świętokrzyskiego >> (od str 1 do 12 pliku)
  20. Uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego >> (str. 21 pliku)
  21. Stanowisko Związku Miast Polskich (23.11.2017 r.) >>
  22. Oświadczenie Ruchu Samorządowego BEZPARTYJNI >>
  23. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego (27.11.2017) >>
  24. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (27.11.2017) >>
  25. Stanowisko Związku Powiatów Polskich (28.11.2017 r.) >>
  26. Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (29.11.2017 r.) >>
  27. Uwagi Związku Stowarzyszeń "Kongres Ruchów Miejskich" (3.12.2017 r.) >>
  28. Stanowisko Obserwatorium Wyborczego (4.12.2017 r.) >>
  29. Uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (5.12.2017r.) >>

  Omówienie zmian wprowadzanych przez projekt ustawy opracowane przez Obserwatorium Wyborcze >>

   

  Pozostałe uwagi i stanowiska dotyczące materii regulowanej przez projekt ustawy

  1. Apel Przedstawicieli Środowisk Samorządowych dot. obrony samorządności terytorialnej w Polsce, przyjęty jednogłośnie w 16.03.2017 r. na Forum Samorządności w Warszawie >>

  2. Karta samorządności >>
  3. Opinia prawna dr Krystian Ziemski & Partners (13.06.2017 r.) >>
  4. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie procesu recentralizacji władzy publicznej i zmian ustrojowych w samorządzie terytorialnym (25.04.2017 r.) >>
  5. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych samorządu terytorialnego (19.04.2017 r.) >>

  Uwaga:

  Powyższa lista stanowisk i opinii dotyczących projektu ustawy z pewnością nie jest kompletna. Staramy się ją sukcesywnie uzupełniać. Jeśli wiedzą Państwo o innych tego rodzaju dokumentach (np. przygotowała je Państwa instytucja), prosimy o wysłanie ich na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl. Dodamy je powyżej.

    

  1. Regulamin Obywatelskiego wysłuchania publicznego

   I. Zasady ogólne

   1. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego. Obywatelskie wysłuchanie publiczne nabiera szczególnego znaczenia w przypadku braku konsultacji publicznych takiego projektu aktu prawnego na etapie rządowego procesu legislacyjnego lub braku organizacji wysłuchania publicznego w związku z projektowanym aktem prawnym na wniosek Sejmu lub Senatu na etapie prac nad projektowanym aktem prawnym w Parlamencie.
    

   2. Procedura Obywatelskiego wysłuchania publicznego składa się z następujących etapów:

   a. ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

   b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym,

   c. Obywatelskie wysłuchanie publiczne,

   d. przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Obywatelskiego wysłuchania publicznego.
    

   3. Całość Obywatelskiego wysłuchania publicznego jest jawna. W Obywatelskim wysłuchaniu publicznym wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
    

   4. Obywatelskie wysłuchanie publiczne może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
    

   5. Obywatelskie wysłuchanie publiczne odbywa się w miejscu i czasie zawartym w ogłoszeniu o wysłuchaniu i trwa nie krócej niż 2 godziny. Organizator może określić maksymalny czas trwania wysłuchania.

   II. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym

   6. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania, w tym co najmniej poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl.
    

   7. Ogłoszenie o Obywatelskim wysłuchaniu publicznym zawiera w szczególności:

   a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

   b. termin i miejsce wysłuchania,

   c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

   d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

   III. Uczestnicy Obywatelskiego wysłuchania publicznego

   8. W wysłuchaniu mogą brać udział:

   a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych, o których mowa w punkach 9 i 10, którzy zabierają głos w trakcie wysłuchania,

   b. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele grona wnioskodawców, projektodawców lub sprawozdawców projektu aktu prawnego na forum Parlamentu,

   c. zainteresowani parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i innych instytucji publicznych,

   d. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

   e. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

   f. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
    

   9. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

   a. osoby fizyczne,

   b. wypowiadające się przez swych przedstawicieli osoby prawne, w tym w szczególności:

   • organizacje pozarządowe,
   • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
   • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
   • związki samorządowe,
   • instytucje badawcze i eksperckie,
   • instytucje akademickie,
   • instytucje publiczne.

   10. Aktywnymi uczestnikami Obywatelskiego wysłuchania publicznego mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego, który jest przedmiotem wysłuchania, w toku konsultacji publicznych, konsultacji społecznych lub jako opinie merytoryczne do właściwego druku sejmowego.
    

   11. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 8d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

   a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

   b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

   c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

   d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

   e. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
    

   12. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 9, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym jest:

   a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

   b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

   c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Obywatelskiego wysłuchania publicznego,

   d. udzielenie zgody na publikowanie i transmitowanie wizerunku oraz wypowiedzi wygłoszonych w trakcie wysłuchania w Internecie i innych środkach masowego przekazu,

   e. zapoznanie się z projektem aktu prawnego będącego przedmiotem wysłuchania,

   f. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu, o którym mowa w punkcie 17.
    

   13. Osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 10, otrzymują imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów. Ich lista jest umieszczana na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl przed wysłuchaniem.
    

   14. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 8d i 9, przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w punkcie 9, a więc ci, którzy wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania.
    

   15. W przypadku, o którym mowa w punkcie 14, liczba osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10, nie może przekroczyć 1/3 aktywnych uczestników wysłuchania.
    

   16. W przypadku, gdy liczba osób, o których mowa w punkcie 9, przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Obywatelskiego wysłuchania publicznego dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania.
    

   17. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 8d i 9, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www.wysluchaniepubliczne.pl e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

   IV. Przebieg Obywatelskiego wysłuchania publicznego

   18. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
    

   19. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

   a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

   b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

   c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 9 i 10,

   d. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
    

   20. Wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania odbywają się w następującej kolejności:

   a. osoby prawne lub osoby fizyczne, o których mowa w punkcie 10,

   b. osoby prawne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9b,

   c. osoby fizyczne zaproszone do udziału w wysłuchaniu na podstawie zgłoszeń, o których mowa w punkcie 9a.
    

   21. Kolejność wypowiedzi w poszczególnych grupach ustalana jest w następujący sposób:

   a. w grupie, o której mowa w punkcie 10 - w kolejności alfabetycznej nazw instytucji, które wezmą udział w wysłuchaniu,

   b. w grupie, o której mowa w punkcie 9b - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia przedstawiciela danej osoby prawnej już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie,

   c. w grupie, o której mowa w punkcie 9a - w drodze losowania bezpośrednio przed rozpoczęciem wysłuchania spośród osób obecnych w tym momencie, a w przypadku przybycia danej osoby fizyczną już po rozpoczęciu wysłuchania – dodatkowo w jego trakcie.
    

   22. W uzasadnionych przypadkach, gdy przedmiot wysłuchania ma wielowątkowy charakter, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wysłuchania w podziale na bloki tematyczne.

    

   23. Moderator wysłuchania udziela głosu według ustalonej w powyższy sposób kolejności wypowiedzi.
    

   24. Po udzieleniu głosu przez moderatora, uczestnik udaje się do wskazanego przez moderatora mikrofonu. Swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
    

   25. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
    

   26. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
    

   27. W trakcie wysłuchania osoby, o których mowa w punktach 8b, 8c, 8d 8e i 8f, nie komentują i nie odnoszą się do wygłoszonych podczas wysłuchania opinii.
    

   28. Każdy aktywny uczestnik wysłuchania z grona osób prawnych lub osób fizycznych, o których mowa w punkcie 10, ma do dyspozycji minimum 5 minut na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od ilości podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
    

   29. Każdy z pozostałych aktywnych uczestników wysłuchania, o których mowa w punktach 9a i 9b, ma do dyspozycji minimum 3 minuty na przedstawienie swojej opinii. Maksymalny czas wypowiedzi (nie dłuższy niż 10 minut) ustalany jest przez organizatorów w przeddzień wysłuchania, w zależności od liczby podmiotów, które zgłosiły chęć wypowiedzi. Czas ten upubliczniany jest na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl i komunikowany przez organizatorów przed rozpoczęciem wysłuchania.
    

   30. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień, określając maksymalny czas wypowiedzi nie dłuższy niż 3 minuty dla każdego z uczestników.
    

   31. Wypowiedzi w drugiej turze mogą mieć tylko charakter uzupełniający do własnych wypowiedzi wygłaszanych w pierwszej turze.
    

   32. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
    

   33. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
    

   34. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają planszę lub ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
    

   35. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mają prawo złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora (lub organizatorów) w ciągu 2 dni po wysłuchaniu przesyłając je na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.
    

   36. Organizator (lub organizatorzy) udostępnią na potrzeby uczestników sprzęt umożliwiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach prezentację slajdów w trakcie wypowiedzi. Ich wykorzystanie jest możliwe tylko pod warunkiem, że:

   a. odpowiadają one ogólnie przyjętym formatom prezentacji,

   b. liczba slajdów nie przekroczy 3,

   c. odpowiedni plik zostanie przekazany organizatorom dla sprawdzenia technicznych możliwości jego użycia z odpowiednim wyprzedzeniem na wskazany przez organizatora (lub organizatorów) na adres kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl,

   d. prezentujący (uczestnik wysłuchania) bierze na siebie odpowiedzialność za kwestie dotyczące praw do upublicznienia treści zawartych w prezentacji (np. praw autorskich).

   V. Podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego

   37. W okresie do 10 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej www.wysluchanieobywatelskie.pl podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego oraz w miarę możliwości ogłasza tę informację za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.
    

   38. Podsumowanie, o którym mowa w punkcie 36, zawiera:

   a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

   b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

   c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

   d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 34.

   VI. Jawność Obywatelskiego wysłuchania publicznego

   39. Upublicznieniu na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl podlegają:

   a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

   b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu, o których mowa w punkcie 9,

   c. lista osób fizycznych lub prawnych, o których mowa w punkcie 10,

   d. w przypadku zbyt dużej liczby chętnych - ostateczna lista uczestników, którzy dostali od organizatora (lub organizatorów) potwierdzenie uczestnictwa,

   e. podsumowanie Obywatelskiego wysłuchania publicznego wraz z ewentualnymi opiniami lub opracowaniami, o których mowa w punkcie 35.

  2. Organizatorzy

   broken image

   Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Celem Centrum jest inicjowanie i prowadzenie empirycznych badań nad prawem i polityką z zastosowaniem metodologii odwołującej się do nauk ścisłych, w szczególności rachunku prawdopodobieństwa, analizy statystycznej i teorii gier. Obecnie działalność badawcza Centrum koncentruje się m.in. na problematyce systemów i zachowań wyborczych, procesów legislacyjnych oraz podejmowania decyzji zbiorowych, zarówno w aspektach teoretycznych (jak matematyka wyborcza), jak i empirycznych. Ponadto Centrum wspiera wszelkie działania na rzecz empirycznych, interdyscyplinarnych badań nad polityką.

   Więcej informacji

   broken image

   Uniwersytet Warszawski

    

    

    

    

   broken image

   Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

   Od 2010 r. prowadzi program Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, w ramach którego wspiera przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, aktywistów społecznych, urzędników szczebla centralnego w prowadzeniu różnego rodzaju procesów partycypacyjnych. Prowadzi portal www.partycypacjaobywatelska.pl oraz organizuje szkolenia i seminaria dotyczące różnych aspektów partycypacji. Działa także na rzecz rozwiązań o charakterze systemowym przedstawiając propozycje dotyczące działań służących podnoszeniu jakości konsultacji publicznych na szczeblu centralnym (m.in. angażowała się w wypracowanie tzw. 7 zasad konsultacji).

   broken image

   Kongres Ruchów Miejskich

   Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” zrzesza kilkadziesiąt organizacji z całej Polski, działających na rzecz zrównoważonego, demokratycznego i egalitarnego rozwoju miast w Polsce, w duchu Karty Lipskiej z 2007 r. i zgodnie z zapisami 15 Tez Miejskich.

   Więcej informacji

   broken image

   Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

    

   Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

   Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz współpracy na rzecz inicjatyw samorządowych. Wśród sygnatariuszy OPOS jest 11 organizacji – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Związek Gmin Pomorskich, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

    

   broken image

   Unia Metropolii Polskich

    

   Powstała 1990 roku i obecnie - jako fundacja - zrzesza 12 miast Polski: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Głównym jej celem było od początku sieciowe powiązanie miast postkomunistycznych z demokratycznymi miastami Europy i świata. Jest jednym z inicjatorów utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
   broken image

   Unia Miasteczek Polskich

    

   Ogólnokrajowa organizacja pozarządowa zrzeszająca 130 małych miast, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Misją Unii Miasteczek Polskich jest wspieranie idei samorządności lokalnej oraz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego, czyli: obrona wspólnych interesów samorządowych, wspieranie samorządności lokalnej, współdziałanie gmin zmierzające do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich, działania przyczyniające się do gospodarczego i kulturowego rozwoju społeczności lokalnych oraz wypracowywanie stanowisk w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski małych miast i gmin polskich.

    

   broken image

   Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

    

   Największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Polsce. Została powołana w celu integracji gmin, rozwoju samorządności lokalnej oraz zabiegania o dobre prawo na rzecz gmin wiejskich.

   Więcej informacji

   broken image

   Związek Miast Polskich

   Najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. Skupia ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

   Więcej informacji

   broken image

   Związek Powiatów Polskich

   Organizacja zrzeszająca powiaty i miasta na prawach powiatu, które ma na celu m.in. integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów oraz wspieranie i upowszechnianie rozwiązań służących lepszemu rozwojowi, promocji i zarządzaniu w powiatach. Związek zrzesza obecnie 307 samorządów powiatowych. Praca ZPP polega m.in na przygotowywaniu analiz aktów prawnych poddawanych konsultacjom publicznym. Tylko w 2016 r. prawnicy ZPP przeanalizowali 664 akty prawne, z czego do 122 przygotowali szczegółową opinię prawną.
   Więcej informacji

   broken image

   Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

   Stowarzyszenie istniejące od 2002 r., zrzeszające wszystkie polskie województwa. Misją organizacji jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Związek ma na celu m.in. reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.
   Więcej informacji: http://zwrp.pl/pl/

  3. Wolontariat

   Organizacja wysłuchania była możliwa także dzięki zaangażowaniu grupy wolontariuszy. Te osoby, uznały, że samo wysłuchanie i powód, dla którego je przygotowujemy, są na tyle ważne, że gotowe były poświęcić swój wolny czas i umiejętności przy przygotowaniach i poprowadzeniu wydarzenia..
   Bardzo dziękujemy: Beacie Kwiatkowskiej, Natalii Słodzince, Paulinie Szwarc, Paulinie Teper i Andrzejowi Woszczyńskiemu!

  4. Polityka prywatności

   Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wysluchanieobywatelskie.pl, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

   Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa, NIP: 701-017-01-50; KRS: 0000324413, zwana dalej „Fundacją”

   Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

   Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

   Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość strony. W przypadku działań prowadzonych przez Fundację, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo.

   Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

   Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie

   Strona wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony.

   Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

   Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookie do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

   Zakres i zmiana Polityki prywatności naszej strony

   Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie www.wysluchanieobywatelskie.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.

   Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez użytkownika ze strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

   Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji:
   23 maja 2016 r.

   Kontakt

   W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@wysluchanieobywatelskie.pl.

  5. Archiwum dotychczasowych wysłuchań

   Do tej pory dwukrotnie organizowaliśmy obywatelskie wysłuchanie publiczne.
   Zachęcamy do zapoznania się z ich podsumowaniami.